En Checklista över Värderingsmått

Vanliga punkter att gå igenom vid värdering av företag

Denna artikel kan ses som en inofficiell (sista) del av de tidigare Finansbreven om Kassaflödesanalys.

Läs tidigare delar här:

Vad som följer är en lista över de viktigaste punkterna jag går igenom vid djup analys av ett företag med fokus på dess kassaflöde (nuvarande och framtida).

Som nämnt i del 3, lär du behöva gå igenom ett par års rapporter för att kunna etablera tydlig trend uppåt/nedåt i flera av dessa nyckeltal.

Hur påverkar detta mitt grävande?

Jag letar mest bland det jag redan kan samt lyssnar på tips och gräver sedan själv i dessa. Jag brukar låta mig triggas av stora kursrörelser för det underliggande är ändå ofta fortfarande konstant. När jag jobbade fulltid med detta, brukade jag läsa analyser på de största företagen samt gjorde filter på nyckeltal för företag i storleksordning i olika branscher. Kanske ville jag leta bland hotellverksamheter, eller affärssystemmjukvara, eller flygbolag, eller banker. Först vill jag känna att affärsmodellen är hållbar, att företaget har en vallgrav. Sedan att värderingen är ok relativt och absolut; till sist att skulder och kassaflöde uppfyller minimikraven…

Eget exempel på hur en värdering kan göra skillnad:

Under 2008-2009 skulle svenska banker komma att få kapitalproblem pga stigande kundförluster. Detta kunde avläsas i trender för försenade räntor och amorteringar hos kunder i Baltikum flera månader innan det smällde på allvar. Vi (Futuris) märkte detta och låg sedan korta hela 2008 och våren 2009.

* * *

Checklista över värderingsmått:

Här är några av de punkterna jag brukar gå igenom vid djupare analys, då jag skapar en värdering av ett företag, med avseende på dess framtida kassaflöden.

 • Kapitalintensitet, ROCE (EBIT/CE där CE=Total assets – korta skulder)
 • Personalintensitet, Total lönekostnad inkl personaloptioner mm/Försäljning
 • Fordringar/försäljning = DSO (absolutnivå, relativnivå vs konkurrenter och hur trendar DSO)
 • Working capital (current assets – current liabilities); nivå och trend?
 • Kassaflödeskonvertering: fritt kassaflöde/EBIT, vilken trend?
 • Hur generiskt erbjudande har företaget (olja vs. patenterat läkemedel)
 • Inträdesbarriär, replacement cost (hur svårt och dyrt för en konkurrent att kopiera verksamheten)
 • Antal konkurrenter i branschen (eller närliggande substitut)
 • Prismakt (hur reagerar kunder och konkurrenter på en prishöjning)
 • Återkommande intäkter (låg eller ingen säljkostnad, “sticky” intäkter tack vare verksamhetskritisk produkt för kunderna (deras anställda, deras kunder, deras legala krav; compliance), hur komplicerad är integration i övriga verksamheten; hur svårt att byta ut t.ex. en mjukvara)
 • Underhåll av vallgraven, av verksamhetens kvalitet och varumärke (investeringar/avskrivningar; nivå och trend, marknadsföringstrend)
 • Aktiverade kostnader (är alla gamla aktiverade kostnader verkligen värda sitt bokförda värde? Hur säker kan jag vara på att bokföringen stämmer?)
  • Uthållig lönenivå; används personaloptioner för att dölja faktiska kostnader?
 • Ändrade redovisningsprinciper: Hänger vinst, EK, kassa, utdelningar mm ihop från år till år?

* * *

Summering & frågor om Kassaflöde:

Vad är kassaflödeseffektivitet? Hur mycket vinst ett företaget kan generera från sina tillgångar.

Varför är detta viktigt? Kassaflöde är i första hand viktigt för att säkra överlevnad. Kassaflödeseffektivitet kan visa på ett företags långsiktiga värde.

 • För Investerare: Kolla detta i din analys tidigt.
 • För Entreprenörer: Ju mindre kapital som behövs för att generera vinst, desto enklare att sälja in din företagsidé.

Är annat än kassaflödeseffektivitet viktigt? Ja. Det är alltid helhetsbilden som är viktigast (sällan är endast en faktor avgörande), och det skiljer sig mellan företag/industrier.

Nybörjartips? Rent spontant, kolla: DSO-trend, cash conversion, NWC-trend, kostnadsaktivering, personaloptioner, se att EK, kassa, utdelningar mm hänger ihop från år till år och att redovisningsprinciperna ej ändrats.

Finanskursen 2019

Presenteras av Mikael Syding

*Lär dig grunderna av värdeinvestering och hitta billiga företag

*Samla dina investeringsidéer och gå igenom dem systematiskt

*Förstå den mänskliga faktorn: Självkännedom, psykologi och risk