Finanskursen

Nyckeltal som Kan Visa Dig Billiga Aktier

blank

Värderingsmultiplar som tyder på att aktien är billig

Billiga aktier

Det finns många olika sätt att bedöma om ett företags aktiepris kan vara billigt eller dyrt.

För att få en rättvisande bild av ett företags värdering måste du se på flera saker. Ett av de populäraste sätten är genom att gå igenom dess relevanta nyckeltal. När du väl hittat en potentiell köpkandidat, kolla företagets affärsmodel, och hur den skiljer sig mot närliggande konkurrenter.

Låt oss gå igenom sex olika välkända nyckeltal du kan använda dig av för att avgöra om priset på aktie är lågt i förhållande till dess sanna värdering.

6 Nyckeltal som visar dig om företagets aktiepris är billigt:

Totalavkastning, P/E-tal, P/CF, ROE, P/B-tal, och P/S-tal.

Om detta är första gången du hör talas om dessa nyckteltal, kan det vara en god idé att läsa på lite mer om dem, var för sig.

Hög totalavkastning.

Totalavkastning är summan av utdelningar och ökning i aktiekurs. Detta kan vara ett bra mått eftersom det tar hänsyn till både hur mycket pengar du skulle fått ut som investerare, och även vad du kan sälja aktien för. På så sätt kan du göra jämförelser mellan “Utdelningsaktier” (vars aktiekurs eventuellt stått stilla) och “Tillväxtsaktier” (vars aktiekurs eventuellt ökat, men ej haft utdelningar). Vad är en hög totalavkastning? Det beror på tidsperioden man jämför över. Sett över ett enda år, kan allt över Index – ca 6% efter inflation – anses som hög totalavkastning.

Sett över längre tidsperioder? Då tillkommer en komplicerande faktor: totalavkastningen måste tas i relation till risken. Detta är svårt att bedöma utan ingående kunskap om företaget och dess bransch, ledningens beslut, och annan historik. Anledningen till att detta är viktigt att tänka på, är för att det annars kan ge dig en väldigt skev bild i efterhand, genom att endast kolla på siffrorna. (“Oj den här aktien hade en totalavkastning på 300% under 10 år, medan de här andra två bara hade 150%, då är nog den första minst dubbelt så bra!”) men samtidigt kanske det första företaget tog mycket mer risk, och fortsätter med det? Isåfall är det inte orimligt att turen vänder och det tredje företaget sedan råkar ut för några svåra år, medan de två andra företagen som tog mindre risk fortsätter sin utvecklingstakt stadigt i 10 år till.

När du använder totalavkastningen, se till att (1) jämförelsen företagen emellan är rättvisande. Antingen för att företagen har liknande affärsmodeller, är i samma bransch, eller för att du förstår företagen och deras skillnader väl. Kom även ihåg att (2) långsiktig positiv utveckling (Compounded Returns) oftast är viktigaste faktorn, så om det är ditt långsiktiga mål, måste du förstå vad som är en acceptabel risk i förhållande till värdeökning.

Lågt P/E-tal.

P/E-talet, vilket står för “Price Earnings Ratio”, får du fram genom att ta aktiepriset dividerat på företagets vinst per aktie. P/E-talet säger dig vad du betalar i förhållande till hur stor vinst som görs. Vad är ett lågt P/E-tal? Låt säga, under 15. Ju lägre desto bättre. Om du har ett P/E-tal på 30, så innebär det att om du köper företagets aktie till nuvarande pris, skulle det ta dig hela trettio år att få tillbaka din grundinvestering (!), givet att intäkterna fortsätter vara likadana under hela denna tid, och att de sedan delas ut till dig som ägare av aktien.

Det kan även vara intressant att kolla vad PEG-talet för aktien är. PEG-talet (Price Earnings to Growth) säger dig vad du, för nuvarande aktiekurs, betalar för framtida projicerad tillväxt. Detta får du fram genom att ta P/E-talet och dela det med tillväxttakten i intäkter per aktie.Vad är ett lågt PEG-tal? Omkring 1, vilket innebär att du inte betalar ett överpris för framtida tillväxt. Allt över 2 kan sägas vara “dyrt”, om du inte är bergsäker på att företagets intäkter kommer fortsätta öka under många år, och/eller öka i snabbare takt än vad som just nu är inprisat.  Om du läser analyser som inkluderar ett PEG-tal, bör du kolla vad analytikern baserar detta på. För beräkningen av PEG-talet kan nämligen skilja sig beroende på hur många års tillväxt det baseras på, exempelvis 1 år vs 5 år, eller vad för projicerad tillväxttakt som utgås frås, exempelvis 2% eller 10%. Så dubbelkolla det.

Lågt P/CF. 

Vilket står för “Price to Cash Flow Ratio”, får du fram genom att ta aktiepriset dividerat med dess operativa kassaflöde per aktie. (Det operativa kassaflödet är användbart för att se om ett företag får in mer pengar än det betalar ut, exempelvis stora företag med många maskiner eller annat som, av bokföringsskäl, måste skrivas av i värde per år, och det kan få företaget att se sämre ut på pappret än det är.). Vad är ett lågt P/CF-tal? Ungefär i samma intervall som för P/E-talet, någonstans under 15.

Hög avkastning på eget kapital (ROE).

Avkastning på eget kapital (Return on Equity) får du genom att ta intäkter delat på eget kapital. Det säger dig hur lönsamt företaget är. Ett känt exempel är Warren Buffetts köp av Sees Candy; ett företag som generererat höga intäkter på sitt egna kapital och heller inte behövt en massa dyra maskiner eller återinvesteringar för att hålla sig aktuella över åren.

ROE kan även uppfattas som en indikator av hur duktiga ledningen är på att generera positiv avkastning. Visserligen skiljer det sig mellan branscher, och även företag inom samma bransch med olika kapitalstrukturer, men generellt kan man säga att: ju mindre tillgångar och skulder ett företag behöver för att göra en vinst, desto bättre är det. Vad är en hög avkastning på eget kapital? Någonstans över 15-20%. Men det beror också på företagets storlek. Det är inte lätt för ett stort företag att uppnå en sådan siffra.

Lågt P/B-tal.

P/B står för “Price to Book Ratio”, det får du fram genom att ta summan av alla aktier delat på företagets bokförda tillgångar. Detta säger dig vad du betalar för aktien, i förhållande till dess tillgångar. Det är särskilt relevant för företag med fasta tillgångar (som maskiner, fastigheter, mark, eller dylikt). Det är även bra att veta för att få ett hum om hur mycket du betalar i förhållande till hur mycket du skulle kunna sälja av vid en likvidation. Vad är ett lågt P/B-tal? Allt under 1. Men det kan skilja sig, beroende på om (1) du tror dig kunna värdera företagets bokförda tillgångar bättre än andra gör, eller om (2) du tror att du skulle kunna sälja tillgångarna för mer (för att du har hittat en bättre köpare).

Lågt P/S-tal.

P/S står för “Price to Sales Ratio” och det får du fram genom att ta aktiekursen delat på omsättningen per aktie. P/S-talet visar dig vad du betalar i förhållande till omsättningen.

P/S-talet är mindre intuitivt än både P/E och P/B, då dess tolkning kräver mer nyans och eftertanke. Tre exempel på när P/S-talet kan vara särskilt relevant är (1) i en ny bransch eller affärssegment där konkurrensdynamiken ännu är osäker och den bästa indikatorn på framtida framgång är försäljning; (2) i det fallet P/S kan vara en indikator av kvaliteten av ett säljteam, eller (3) om total omsättning (och inte lönsamhet och vinst) är vad som spelar roll, för att alla andra konkurrenter kommer slås ut, när en aktör får skalfördelar i volym och billigt pris. Vad är ett lågt P/S-tal? Allt under 1. Men i fall som det senare (#3), är antagligen investerare villiga att betala mycket mer än så. Därmed höga värderingar på många digitala företag, trots att de inte är lönsamma.

* * *

Räcker det med att endast ett av nyckeltalen är bra? Eller två eller tre?

Det finns inget enkelt svar på den frågan, för det beror på företaget och situationen. Men vad som kan sägas, är att det duger mer än väl som första steget i en filtreringssprocess. Vilket innebär att företaget garanterat är värt att undersöka mer noggrant.

Summa summarum:

Det är inte enkelt att hitta ett företag som uppfyller dessa kriterier. Men om du lyckas göra det, bör det vara en hyfsad indikator på att företaget kommer växa snabbare, vara mer lönsamt eller ha högre kassaflödeseffektivitet än sina branschjämlikar.

* * *

Kolla denna video jag spelade in om du vill lära dig screena fram nya aktier:

Finanskursen

blank

*Lär dig analysera aktier och hitta billiga företag

*Samla dina investeringsidéer och gå igenom dem systematiskt

*Screening och trenderför att stärka din fundamentalanalys